Obsah stránky

Kácení křovin - žádost

Kácení dřevin roustoucích mimo les

 

1.                     Pojmenování (název) životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les

2.                     Základní informace k životní situaci

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (dřeviny na pozemcích, které nejsou v katastru nemovitostí vedeny jako les).

3.                     Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o kácení podává pouze vlastník pozemku na němž předmětné dřeviny rostou, nebo nájemce pozemku, či jiný oprávněný uživatel (nutno doložit) s písemným souhlasem vlastníka. V případě, že je vlastníků více musí být žádost podepsaná všemi vlastníky.

4.                     Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od 1. 11. – 31. 3. kalendářního roku. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin ( § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Kácení dřevin povoluje obecní úřad v jehož katastrálním území se pozemek s předmětnou dřevinou nachází. Pokud pozemek s dřevinou určenou ke kácení leží ve správním území jiné obce je třeba se obrátit na příslušný městský úřad.

5.                     Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Občan zahájí řešení životní situace podáním žádosti na podatelně OÚ Jestřebí. V žádosti musí být uvedeno:

- jméno, datum narození a adresa žadatele

- druh a počet kácených dřevin, jejich obvody kmenů, v případě křovin jejich plošné výměry

- důvod kácení dřevin

- parcelní číslo pozemku s dřevinami a katastrální území

- telefonní kontakt na žadatele

Žádost musí být doložena snímkem pozemkové mapy nebo situací se zákresem předmětných dřevin, případně dokladem o vlastnictví pokud ho není možno ověřit v katastru nemovitostí.

7.                     Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost může být napsána volně, nebo na formuláři, který je v příloze.

8.                     Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků. Může být účtován poplatek za místní šetření dle sazebníku správních poplatků.

9.                     Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejjednodušší případy jsou většinou vyřízeny do 30ti dnů. V ostatních případech je zákonem stanovená lhůta pro vyřízení žádosti do 90ti dnů.

10.                   Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci a spoluvlastníci pozemku a občanská sdružení, pokud splní podmínky dané zákonem a přihlásí se jako účastníci řízení.

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.