Obsah stránky

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045 – 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi, nebo tomu, kdo ji ztratil. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo. 

Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštěné věci a odpad NEJSOU agendou ztrát a nálezů. Takovéto věci nebudou jako nález přijímány. Rovněž věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké, či plesnivé. Do agendy ztrát a nálezů nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televizory, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Pokud je věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka a nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci.

V případě odevzdání nálezu je oprávněn jednat nálezce. V případě vyzvednutí nálezu je oprávněn jednat vlastník nebo ten, kdo věc ztratil (držitel, vypůjčitel).


V případě nálezu na území obce Jestřebí  je příslušným orgánem k přebírání, uschování a vydání nálezu Obec Jestřebí, adresa Jestřebí 142. Obecní úřad  vyhlásí odevzdaný nález zveřejněním na úřední desce, dále v elektronické podobě, a to po dobu jednoho roku. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může obec  Jestřebí nakládat s věcí jako poctivý držitel. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude obec  Jestřebí k věci vlastnické právo.


Přihlásí-li se vlastník věci v zákonné lhůtě (tj. před uplynutím lhůty 3 let od jejího vyhlášení na úřední desce ), je povinen:

  • před převzetím věci prokázat totožnost,       
  • prokázat vlastnické právo k věci,     
  • sdělit obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
  • sdělit popis hledané věci,    
  • provést úhradu nákladů, které obci prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné).        

  

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese: Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí.
 

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.