Obsah stránky

Ceník služeb

 

Poplatky za ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace)

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu 30,- Kč za každou i započatou stránku.

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 30,- Kč za každý podpis nebo otisk razítka.

 

CZECH POINT

Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč

Konverze dokumentů (ověření kopie dokumentu): 30,- Kč za stránku

U těchto výpisů je první strana za 100,- Kč a další následující strana za 50,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z insolvenčního rejstříku

 

Inzerce v Jestřebském zpravodaji

Formát inzerátu text/cena

A7 100,- Kč

A6 195,- Kč

A5 390,- Kč

Poplatky platí pro jedno zveřejnění v černobílém provedení.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen (služebnosti) na nemovitostech ve vlastnictví obce Jestřebí

 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Jestřebí č. 34/2017, dne 29.8.2017

 

Ceník upravuje ocenění věcných břemen v případech, kdy obec Jestřebí, jako strana povinná, smluvně umožní jiné osobě, jako straně oprávněné, zatížit nemovitost ve vlastnictví obce Jestřebí právem odpovídajícím věcnému břemeni.

 

Zásah do obecního pozemku

Jednotka

Cena za jednotku

volný terén

m

200,- Kč

chodník

m

1.000,-Kč

nadzemní vedení

m

200,- Kč

komunikace - podélné vedení mimo vozovku (krajnice)

m

400,- Kč

komunikace - podélné vedení ve vozovce

m

1.000,- Kč

komunikace - příčné vedení - překop

m

2.000,- Kč

komunikace - příčné vedení - protlak

m

400,- Kč

stavební těleso

kus (sloup, skříň, šachta)

2.000,- Kč

 

 

Výše úhrady za zřízení věcného břemene se stanoví jako součin počtu měrných jednotek určených dle geometrického zaměření uložení vedení a příslušné sazby za měrnou jednotku.

Jedním metrem se rozumí výkop o délce 1 metr a šířce do 1 metru. V případě výkopu širšího než 1 metr se cena za jednotku násobí koeficientem 2.

Minimální výše úhrady za zřízení věcného břemene (pro jednu stavební akci a jednu smlouvu) činí 5.000,- Kč.

Pro fyzické osoby nepodnikající se celková hodnota násobí koeficientem 0,5.

Budou-li současně budovány dvě či více staveb (např. voda + odpad v jednom výkopu), tak se sazba násobí počtem „oprávnění – samostatných věcných břemen“.

Osoba oprávněná z věcného břemene je vždy povinna na vlastní náklady uvést dotčený pozemek a jeho okolí do původního stavu a předat ho zástupci obce.

Věcné břemeno může být rozhodnutím zastupitelstva obce Jestřebí v odůvodněných případech či v případech hodných zvláštního zřetele poskytnuto bezúplatně, sníženo či naopak zvýšeno.

Tento ceník vstupuje v platnost dnem 1.9.2017.

V Jestřebí, dne 29.8.2017

Ing. Karel Schreiner

starosta obce Jestřebí