Obsah stránky

Poplatky z pobytu     

5 Kč/den/použité lůžko


PROČ?   

Zákon 565/1990 Sb. České národní rady o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


KDO?     

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Příklady plátců: hotel, motel, penzion, soukromé byty, ubytovny, ateliéry (ubytování poskytnuté prostřednictvím Airbnb apod.)  bez ohledu na to, zda je místo ubytování zkolaudováno jako ubytovací zařízení!


CO?       
 

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.


KOLIK?
   

Sazba poplatku činí 5 Kč. Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Základ poplatku z pobytu je celkový počet dnů  pobytu osob podléhajících poplatku, s výjimkou dne počátku pobytu.


JAK?
    


1. Ohlašovací povinnost

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.  

K ohlášení použijte formulář viz. níže.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu až do výše 500.000Kč.


2. Evidenční povinnost

Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu. Evidenční kniha musí obsahovat zejména: den počátku a konce pobytu,   jméno/příjmení,  adresa přihlášení fyzické osoby,   datum narození,   číslo a druh průkazu totožnosti,   výše vybraného poplatku či důvod osvobození.  Plátce je povinen v den zahájení pobytu zapsat poplatníka do evidenční knihy a vydat mu doklad o zaplacení poplatku z pobytu,  který bude sloužit pro případnou kontrolu.  Na výzvu správce poplatku je plátce povinen předložit evidenční knihu a doklady o zaplacení pobytu k nahlédnutí na Obecním úřadě. Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu. Dle § 247a  odst. 1 písm. b) daňového řádu za porušení povinností ohledně vedení evidenční knihy může správce poplatku uložit plátci pokutu.


3. Platební povinnost

Plátce je povinen do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí odvést vybrané poplatky správci poplatku a doložit  podklady pro výpočet odvedené částky poplatku. Plátce je povinen odevzdat na obecní úřad měsíční hlášení o místním poplatku z pobytu elektronicky na adresu obec@jestrebi.eu nebo předat na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách.

Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.


OSVOBOZENÍ    

Od poplatku je osvobozena osoba:    nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby,    držitel průkazu ZTP/P a její průvodce,    mladší 18 let,  hospitalizovaná ve  zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pečující o děti na zotavovací akci, vykonávající na území obce sezónní  práci,  pobývající na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.