Obsah stránky

Dřevo z obecních lesů

Pravidla pro samovýrobu a prodej hotového dřeva občanům


Obec Jestřebí jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese samovýrobu dřeva a odkup dřeva za stanovených podmínek
Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí lesní hospodář za stanovenou cenu. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, vývraty, zlomy, souše, které určí a označí lesní hospodář.
Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy.
Samovýrobce je fyzická osoba starší 18-ti let.
Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím a provádí se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb. O samovýrobu palivového dříví je nutno požádat pouze a jen výhradně na Obecním úřadě obce Jestřebí
Prodej hotového dřeva je úplatné přenechání zpracovaného dřeva, např. po těžbě, které určí lesní hospodář. O odkup dřeva je nutno požádat pouze a jen výhradně na Obecním úřadě obce Jestřebí.
Dřevo z lesů obce Jestřebí bude přidělováno občanům s trvalým pobytem v obci a vlastníkům rekreačních objektů v obcích Jestřebí, Pavlovice a Újezd.
Max. množství dřeva na jednu nemovitost (dům nebo byt) u občanů s trvalým pobytem v Jestřebí, Pavlovicích a Újezdu je 20 prostorových metrů (prm). Pro stavební objekty bez občana s trvalým pobytem je stanoveno maximální množství 5 prostorových metrů (prm). Další zapsání žadatele do pořadníků je možné až po uspokojení jeho předešlé objednávky.


PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI


1. Pro zájemce o samovýrobu a odkup dřeva je na úřadě obce zřízen pořadník. Pořadí zájemce o dřevo je na požádání sděleno ústně nebo písemně na OÚ Jestřebí.
2. Do pořadníku je zařazen každý občan na základě podání písemné žádosti (žádost obdrží na úřadě obce), který zároveň není dlužníkem vůči obci Jestřebí.
3. Obec tuto žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rok a zařadí do pořadníku nevyřízených žádostí. Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.
4. Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne lesního hospodář či pověřená osoba zájemci místo a druh porostu, ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva realizovat či požadované dřevo (na odběrném místě) k prodeji.
5. Lesní hospodář uzavře se zájemcem Smlouvu o prodeji dříví v drobném formou samovýroby, kde budou stanoveny podmínky provedení samovýroby.
6. Občan, kterému je nabídnuto dřevo, může odmítnout a neztrácí svoje místo v pořadí. Do pořadníku se zavede záznam, kdy bylo dřevo žadateli nabídnuto. Pokud však neodebere dřevo ani po druhé nabídce je z pořadníků vyřazen. V případě závažných důvodů si může požádat o prodloužení termínu. O prodloužení rozhoduje starosta nebo místostarosta
7. Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti ( platí: jedna domácnost = jedna žádost).


ORGANIZACE SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘÍVÍ


1. Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě uvedeném ve „SMLOUVĚ O PRODEJI DŘÍVÍ V DROBNÉM FORMOU SAMOVÝROBY “, kterou musí mít samovýrobce při této činnosti u sebe.
2. Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno ve „SMLOUVĚ O PRODEJI DŘÍVÍ V DROBNÉM FORMOU SAMOVÝROBY“.
3. Vstup do lesa za účelem provádění samovýroby a odvozu dřevní hmoty je možný pouze s touto smlouvou.
4. Po změření dřeva (Čl. III.,odst.6.) vystaví obec doklad na odprodej dřeva
7.POVINNOSTI ŽADATELE PŘI PRÁCI V LESE
1. Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět ve vyznačeném místě a na vyznačených stromech určených k samovýrobě.
2. Mimo vytyčené místo a vyznačených stromů nesmí těžit.
3. V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který způsobil (pet láhve a pod.)
4. Dokončit práce v dohodnutém termínu, který stanoví lesní hospodář. O případném posunutí termínu na dokončení práce, rozhodne lesní hospodář.
5. Oznámit lesnímu hospodáři (nebo pověřenému zástupci) ukončení prací.
6. Dřevo bude srovnáno tak, aby mohlo být provedeno jeho změření lesním hospodářem (nebo pověřeným zástupcem).
7. Zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.
8. Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.